صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

جدیدترین محصولات بیتا پلاستیک

صنایع پلاستیک بیتا

صنايـع پلاسـتيک بيتـا از سـال ١٣٧٠ بـا سـاخت قالبهـاى پلاسـتيک فعاليـت خـود را آغـاز كـرد. از سـال ١٣٧٢ بـا توليـد اوليـن محصـول خـود وارد عرصـه توليـد لـوازم خانگـى و آشـپزخانه و مسـافرتى شـد. 

از ابتــدا طراحــى محصــولات جديــد، رعايــت و حفــظ كيفيــت، بســته بندى مناســب و زيبــا و همچنيــن ارائـه محصـولات بـا قيمـت مناسـب از اهـداف ايـن شـركت بـوده اسـت و همچنـان ايـن مسـير ادامـه دارد. 

لوازم مسافرتی
لوازم آشپزخانه
لوازم خانگی

صنایع پلاستیک بیتا

آنچه مشتریان ما می گویند

5/5
سال هاست از ظروف استفاده می کنیم و مشکلی نداریم.
پریا محبی
5/5
طراحی خاص با کیفیت فوق العاده عالی و قیمت مناسب
ناهید کریمی
5/5
بهترین ظروفی که خریدم از بیتا پلاستیک بوده است.
فرشاد تیموری

ما را دنبال کنید

گالری تصاویر