درباره ما

صنايـع پلاسـتيک بيتـا از سـال ١٣٧٠ بـا سـاخت قالبهـاى پلاسـتيک فعاليـت خـود را آغـاز كـرد. از سـال ١٣٧٢ بـا توليـد اوليـن محصـول خـود وارد عرصـه توليـد لـوازم خانگـى و آشـپزخانه و مسـافرتى شـد.

صنايـع پلاسـتيک بيتـا
از طرف مدیریت
به اميد همكارى نزديک و متقابل با همكاران و جلب رضايت مصرف كنندگان داخلى و خارجى.
مديريت صنايع پلاستيک بيتا​
شبکه های اجتماعی

درباره ما

صنايع پلاستيک بيتا داراى گواهينامه كيفيت (9001ISO) گواهينامه استاندارد اروپا (CE)

صنايـع پلاسـتيک بيتـا از سـال ١٣٧٠ بـا سـاخت قالبهـاى پلاسـتيک فعاليـت خـود را آغـاز كـرد. از سـال ١٣٧٢ بـا توليـد اوليـن محصـول خـود وارد عرصـه توليـد لـوازم خانگـى و آشـپزخانه و مسـافرتى شـد. از ابتــدا طراحــى محصــولات جديــد، رعايــت و حفــظ كيفيــت، بســته بندى مناســب و زيبــا و همچنيــن ارائـه محصـولات بـا قيمـت مناسـب از اهـداف ايـن شـركت بـوده اسـت و همچنـان ايـن مسـير ادامـه دارد. 

امــروزه هيــچ شــركتى بــدون همــكارى بــا ســاير شــركتها و واحدهــاى خدماتــى مرتبــط، قــادر بــه ادامــه فعاليــت و رشــد نيســت. بــه هميــن دليــل صنايــع پلاســتيک بيتــا طــى ســالهاى اخيــر بــا شـركتهاى مختلـف و واحدهـاى همـكار ارتبـاط و مبـادلات خوبـى داشـته و بدينوسـيله از همـكاران و شـر كتهـاى توليـدى در زمينـه پلاسـتيک و لـوازم خانگـى جهـت همـكارى متقابـل دعـوت و اسـتقبال مى نمايــد. 

بســته بندى مناســب و زيبــا
رعايــت و حفــظ كيفيــت
طراحــى محصــولات جديــد

گالری تصاویر