شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

ظروف آشپزخانه

regal
ظرف حبوبات گرد کوچک

ظرف حبوبات گرد کوچک

 • کد محصول:
 • 117
regal
ظرف حبوبات گرد متوسط

ظرف حبوبات گرد متوسط

 • کد محصول:
 • 118
regal
ظرف حبوبات گرد نگین بزرگ

ظرف حبوبات گرد نگین بزرگ

 • کد محصول:
 • 363
regal
ظرف حبوبات گرد نگین کوچک

ظرف حبوبات گرد نگین کوچک

 • کد محصول:
 • 361
regal
ظرف حبوبات گرد نگین متوسط

ظرف حبوبات گرد نگین متوسط

 • کد محصول:
 • 362
regal
ظرف حبوبات مربع بزرگ

ظرف حبوبات مربع بزرگ

 • کد محصول:
 • 173
regal
ظرف حبوبات مربع کوچک

ظرف حبوبات مربع کوچک

 • کد محصول:
 • 171
regal
ظرف حبوبات مربع متوسط

ظرف حبوبات مربع متوسط

 • کد محصول:
 • 172
regal
ظرف حبوبات نگین سه سایز

ظرف حبوبات نگین سه سایز

 • کد محصول:
 • 364
regal
ظرف فریزری مربع ( 300 میلی لیتری )

ظرف فریزری مربع ( 300 میلی لیتری )

 • کد محصول:
 • 90
regal
ظرف فریزری مربع یک 4 تایی (150 میلی لیتر)

ظرف فریزری مربع یک 4 تایی (150 میلی لیتر)

 • کد محصول:
 • 261
regal
ظرف قفلدار مستطیل 750 میلی لیتر

ظرف قفلدار مستطیل 750 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 161
regal
ظرف مستطیل اکرولیک ( بزرگ )

ظرف مستطیل اکرولیک ( بزرگ )

 • کد محصول:
 • 154
regal
ظرف مستطیل اکرولیک ( کوچک )

ظرف مستطیل اکرولیک ( کوچک )

 • کد محصول:
 • 152
regal
ظرف مستطیل اکرولیک ( متوسط )

ظرف مستطیل اکرولیک ( متوسط )

 • کد محصول:
 • 153
regal
ظرف مستطیل اکرولیک سه سایز

ظرف مستطیل اکرولیک سه سایز

 • کد محصول:
 • 151