شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

جای حبوبات و ادویه

regal
جای ادویه حصیری پایه دار

جای ادویه حصیری پایه دار

 • کد محصول:
 • 312
regal
جای ادویه سه گوش پایه دار

جای ادویه سه گوش پایه دار

 • کد محصول:
 • 210
regal
جای ادویه شطرنجی پایه دار

جای ادویه شطرنجی پایه دار

 • کد محصول:
 • 229
regal
جای ادویه گرد پایه دار

جای ادویه گرد پایه دار

 • کد محصول:
 • 143
regal
جای ادویه گرد نگین پایه دار

جای ادویه گرد نگین پایه دار

 • کد محصول:
 • 366
regal
جای ادویه مربع پایه دار

جای ادویه مربع پایه دار

 • کد محصول:
 • 198
regal
جای حبوبات حصیری بزرگ

جای حبوبات حصیری بزرگ

 • کد محصول:
 • 309
regal
جای حبوبات حصیری کوچک

جای حبوبات حصیری کوچک

 • کد محصول:
 • 307
regal
جای حبوبات حصیری متوسط

جای حبوبات حصیری متوسط

 • کد محصول:
 • 308
regal
سرویس حصیری 9 پارچه

سرویس حصیری 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 313
regal
سرویس سه گوش 8 پارچه

سرویس سه گوش 8 پارچه

 • کد محصول:
 • 211
regal
سرویس شطرنجی 9 پارچه

سرویس شطرنجی 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 230
regal
سرویس گرد 9 پارچه

سرویس گرد 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 176
regal
سرویس مربع 9 پارچه

سرویس مربع 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 199
regal
سرویس نگین 9 پارچه

سرویس نگین 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 367
regal
ظرف حبوبات چهارگوش سه سایز

ظرف حبوبات چهارگوش سه سایز

 • کد محصول:
 • 174