شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

ظروف فریزری

regal
فریزری مربع 5 سایز

فریزری مربع 5 سایز

 • کد محصول:
 • 138
regal
فریزری مربع دو (150 میلی لیتر)

فریزری مربع دو (150 میلی لیتر)

 • کد محصول:
 • 263
regal
فریزری مربع دو (3سایز)

فریزری مربع دو (3سایز)

 • کد محصول:
 • 129
regal
فریزری مربع دو 2/5 لیتر

فریزری مربع دو 2/5 لیتر

 • کد محصول:
 • 116
regal
فریزری مربع دو 4تایی 1 لیتری

فریزری مربع دو 4تایی 1 لیتری

 • کد محصول:
 • 114
regal
فریزری مربع سه 200 میلی لیتر

فریزری مربع سه 200 میلی لیتر

 • کد محصول:
 • 259
regal
فریزری مربع یک 3 تایی 2.5 لیتر

فریزری مربع یک 3 تایی 2.5 لیتر

 • کد محصول:
 • 49
regal
فریزری مربع یک 4 تایی یک لیتر

فریزری مربع یک 4 تایی یک لیتر

 • کد محصول:
 • 36
regal
فریزری مستطیل چهار ( 3 سایز )

فریزری مستطیل چهار ( 3 سایز )

 • کد محصول:
 • 274
regal
فریزری مستطیل چهار (2لیتر)

فریزری مستطیل چهار (2لیتر)

 • کد محصول:
 • 273
regal
فریزری مستطیل چهار (500 میلی لیتر)

فریزری مستطیل چهار (500 میلی لیتر)

 • کد محصول:
 • 271
regal
فریزری مستطیل چهار 1 لیتر

فریزری مستطیل چهار 1 لیتر

 • کد محصول:
 • 272
regal
فریزری مستطیل دو (150 میلی لیتر)

فریزری مستطیل دو (150 میلی لیتر)

 • کد محصول:
 • 216
regal
فریزری مستطیل دو (4سایز)

فریزری مستطیل دو (4سایز)

 • کد محصول:
 • 123
regal
فریزری مستطیل دو 1 لیتر

فریزری مستطیل دو 1 لیتر

 • کد محصول:
 • 121
regal
فریزری مستطیل دو 2 لیتر

فریزری مستطیل دو 2 لیتر

 • کد محصول:
 • 122