شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

جای حبوبات و ادویه

regal
ظرف حبوبات چهارگوش سه سایز

ظرف حبوبات چهارگوش سه سایز

 • کد محصول:
 • 179
regal
ظرف حبوبات حصیری سه سایز

ظرف حبوبات حصیری سه سایز

 • کد محصول:
 • 171
regal
ظرف حبوبات سه گوش سه سایز

ظرف حبوبات سه گوش سه سایز

 • کد محصول:
 • 183
regal
ظرف حبوبات شطرنجی بزرگ

ظرف حبوبات شطرنجی بزرگ

 • کد محصول:
 • 144
regal
ظرف حبوبات شطرنجی سه سایز

ظرف حبوبات شطرنجی سه سایز

 • کد محصول:
 • 176
regal
ظرف حبوبات شطرنجی کوچک

ظرف حبوبات شطرنجی کوچک

 • کد محصول:
 • 142
regal
ظرف حبوبات شطرنجی متوسط

ظرف حبوبات شطرنجی متوسط

 • کد محصول:
 • 138
regal
ظرف حبوبات گرد بزرگ

ظرف حبوبات گرد بزرگ

 • کد محصول:
 • 169
regal
ظرف حبوبات گرد سه سایز

ظرف حبوبات گرد سه سایز

 • کد محصول:
 • 174
regal
ظرف حبوبات گرد کوچک

ظرف حبوبات گرد کوچک

 • کد محصول:
 • 167
regal
ظرف حبوبات گرد متوسط

ظرف حبوبات گرد متوسط

 • کد محصول:
 • 165
regal
ظرف حبوبات گرد نگین بزرگ

ظرف حبوبات گرد نگین بزرگ

 • کد محصول:
 • 150
regal
ظرف حبوبات گرد نگین کوچک

ظرف حبوبات گرد نگین کوچک

 • کد محصول:
 • 148
regal
ظرف حبوبات گرد نگین متوسط

ظرف حبوبات گرد نگین متوسط

 • کد محصول:
 • 146
regal
ظرف حبوبات مربع کوچک

ظرف حبوبات مربع کوچک

 • کد محصول:
 • 154
regal
ظرف حبوبات مربع متوسط

ظرف حبوبات مربع متوسط

 • کد محصول:
 • 152