شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

جای حبوبات و ادویه

regal
جای حبوبات حصیری بزرگ

جای حبوبات حصیری بزرگ

 • کد محصول:
 • 309
regal
جای حبوبات حصیری کوچک

جای حبوبات حصیری کوچک

 • کد محصول:
 • 307
regal
جای حبوبات حصیری متوسط

جای حبوبات حصیری متوسط

 • کد محصول:
 • 308
regal
سرویس حصیری 9 پارچه

سرویس حصیری 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 313
regal
سرویس سه گوش 8 پارچه

سرویس سه گوش 8 پارچه

 • کد محصول:
 • 211
regal
سرویس شطرنجی 9 پارچه

سرویس شطرنجی 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 230
regal
سرویس گرد 9 پارچه

سرویس گرد 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 176
regal
سرویس مربع 9 پارچه

سرویس مربع 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 199
regal
سرویس نگین 9 پارچه

سرویس نگین 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 367
regal
ظرف حبوبات چهارگوش سه سایز

ظرف حبوبات چهارگوش سه سایز

 • کد محصول:
 • 174
regal
ظرف حبوبات حصیری سه سایز

ظرف حبوبات حصیری سه سایز

 • کد محصول:
 • 310
regal
ظرف حبوبات سه گوش سه سایز

ظرف حبوبات سه گوش سه سایز

 • کد محصول:
 • 208
regal
ظرف حبوبات شطرنجی بزرگ

ظرف حبوبات شطرنجی بزرگ

 • کد محصول:
 • 227
regal
ظرف حبوبات شطرنجی سه سایز

ظرف حبوبات شطرنجی سه سایز

 • کد محصول:
 • 220
regal
ظرف حبوبات شطرنجی کوچک

ظرف حبوبات شطرنجی کوچک

 • کد محصول:
 • 225
regal
ظرف حبوبات شطرنجی متوسط

ظرف حبوبات شطرنجی متوسط

 • کد محصول:
 • 226