شرکت صنعت پلاستیک تکتاز بیتا

۰۲۱۴۴۵۴۵۸۴۰
0

جای حبوبات و ادویه

regal
جای ادویه حصیری پایه دار

جای ادویه حصیری پایه دار

 • کد محصول:
 • 115
regal
جای ادویه سه گوش پایه دار

جای ادویه سه گوش پایه دار

 • کد محصول:
 • 129
regal
جای ادویه شطرنجی پایه دار

جای ادویه شطرنجی پایه دار

 • کد محصول:
 • 107
regal
جای ادویه گرد پایه دار

جای ادویه گرد پایه دار

 • کد محصول:
 • 112
regal
جای ادویه گرد نگین پایه دار

جای ادویه گرد نگین پایه دار

 • کد محصول:
 • 135
regal
جای ادویه مربع پایه دار

جای ادویه مربع پایه دار

 • کد محصول:
 • 132
regal
جای حبوبات حصیری بزرگ

جای حبوبات حصیری بزرگ

 • کد محصول:
 • 163
regal
جای حبوبات حصیری کوچک

جای حبوبات حصیری کوچک

 • کد محصول:
 • 161
regal
جای حبوبات حصیری متوسط

جای حبوبات حصیری متوسط

 • کد محصول:
 • 159
regal
جای حبوبات مربع بزرگ

جای حبوبات مربع بزرگ

 • کد محصول:
 • 157
regal
سرویس حصیری 9 پارچه

سرویس حصیری 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 80
regal
سرویس سه گوش 8 پارچه

سرویس سه گوش 8 پارچه

 • کد محصول:
 • 91
regal
سرویس شطرنجی 9 پارچه

سرویس شطرنجی 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 54
regal
سرویس گرد 9 پارچه

سرویس گرد 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 86
regal
سرویس مربع 9 پارچه

سرویس مربع 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 94
regal
سرویس نگین 9 پارچه

سرویس نگین 9 پارچه

 • کد محصول:
 • 83